ویژه برنامه‌های تحلیلی انتخاب نظام ۱۴۰۳ با با مراد ویسی

انتخابات نظام ۱۴۰۳ : آغاز سنگ‌اندازی بر سر راه دولت پزشکیان - با مراد ویسی
انتخابات نظام ۱۴۰۳: دولت نه چندان تنها سپاه پاسداران رویاروی دولت پزشکیان- با مراد ویسی
انتخابات نظام ۱۴۰۳ با مراد ویسی : چرا مردم آمارهای حکومت درباره انتخابات را قبول ندارند
انتخابات نظام ۱۴۰۳: سر رشته امور در بیت است نه در پاستور - با مراد ویسی
انتخابات نظام ۱۴۰۳: دلایل اثبات تحریم موثر انتخابات از سوی مردم - با مراد ویسی
انتخابات نظام ۱۴۰۳: رئیس جمهور کاره‌ای نیست چه پزشکیان، چه جلیلی - با مراد ویسی
انتخابات نظام ۱۴۰۳: دوگانه تحریم و مشارکت یا دوگانه جلیلی و پزشکیان - با مراد ویسی

پادکست‌ها