شهر فرنگ-Shahre Farang

شهرفرنگ برنامه‌ای رادیویی‌است که هر هفته در آن به اخبار و حواشی سینمای ایران می‌پردازیم. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق این برنامه شما رو در جریان اتفاقات مهم سینمای ایران بگذاریم.