فرکانس‌های رادیویی

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از فرکانس‌های رادیویی زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این فرکانس‌ها به شرح ذیل است

ایران

منطقه جغرافیایی
موج کوتاه(SW)موج
۱۵۶۳۰ کیلوهرتزفرکانس
از ۰۷:۰۰ تا ۱۷:۰۰ تهرانزمان‌بندی

ایران

منطقه جغرافیایی
موج کوتاه(SW)موج
۵۸۳۰ کیلوهرتزفرکانس
از ۱۷:۰۰ تا ۰۷:۰۰ تهرانزمان‌بندی

پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمن‌عالم

ایران
10887فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

ترکمن‌عالم

ایران
10845فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی