فرکانس‌های ماهواره‌ای

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر تماشا کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.

هاتبرد ۱۳C

ایران
11219فرکانس
افقیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
1ترسنپوندر
1/2اف‌ای‌سی
°۱۳ شرقیمنطقه جغرافیایی

هاتبرد ۱۳B

ایران
12.322فرکانس
افقیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
81ترسنپوندر
3/4اف‌ای‌سی
°۱۳ شرقیمنطقه جغرافیایی

ترکمن‌عالم

ایران
10762فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
°۵۲ شرقیمنطقه جغرافیایی

هاتبرد ۱۳C

اروپا و خاورمیانه
11,137.41فرکانس
افقیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
131ترسنپوندر
3/4اف‌ای‌سی
°۱۳ شرقیمنطقه جغرافیایی

آذراسپیس

ایران
11024فرکانس
افقیپولاریزاسیون
16500سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
-اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

عرب‌ست بدر۶

شمال آفریقا و خاورمیانه
11.785فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
4ترسنپوندر
3/4اف‌ای‌سی
°۲۶ شرقیمنطقه جغرافیایی

یاهست

ایران
12073فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
5/6اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

ترکمن‌عالم

ایران
10887فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

ترکمن‌عالم

ایران
10845فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
-ترسنپوندر
-اف‌ای‌سی
-منطقه جغرافیایی

یا لایو

ایران
11.996فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
15ترسنپوندر
5/6اف‌ای‌سی
°۵۲.۵ شرقیمنطقه جغرافیایی

سرویس‌های پخش تلویزیونی

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از سرویس‌های پخش تلویزیونی زیر تماشا کنند.

اپلیکیشن +I