Melody Girls - دختران نای و نغمه

دختران نای و نغمه روایتگر زندگی زنانی‌ست که با آثار موسیقی خود در حافظه شنوایی ما ماندگار شده‌اند. زنانی که با وجود محدودیت‌های فراوان توانستند در روزگار خود سد شکن و تاثیر گذار باشند. زنانی که نمیتوان کتاب تاریخ موسیقی ایران را بدون درنگ بر نام‌شان مرور کرد.