ستاره‌های نقره‌ای برنامه‌ای رادیویی است که در آن با نوشابه امیری همراه می شویم و زندگی سوپراستارهای سینمای ایران را دنبال می‌کنیم.

ستاره‌های نقره‌ای، قسمت دهم: فرامرز قریبیان
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت نهم: حمیده خیرآبادی
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت هشتم: آذر شیوا
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت هفتم: رضا بیک ایمانوردی
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت ششم: بهروز وثوقی
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت پنجم: پوری بنایی
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت چهارم: ناصر ملک مطیعی
ستاره‌های نقر‌ه‌ای، قسمت سوم: فروزان
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت دوم: محمدعلی فردین
ستاره‌های نقره‌ای، قسمت اول: برآمدن ستاره‌ها

پادکست‌ها