برنامه ورزشی چندچند ازپنج شنبه ساعت هشت شب به وقت ایران پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز ایران و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۹ فوریه
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲ فوریه
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۷ دی ۱۴۰۲ - ۲۷ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۲ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - ۷ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱ دسامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۳۰ نوامبر
چند چند با آرمین قبادی پاشا: ۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر

پادکست‌های دیگر