نیمه پُر، نیمه خالی - Nimyeh Por, Nimeye Khali

نیمه پر-نیمه خالی برنامه جدیدی است از ⁦ فهیمه خضر حیدری که در آن هر هفته، مشاوران راه‌کارهایی برای روبه‌رو شدن با اضطراب‌های زندگی روزمره به شما می‌دهند.