نیمه پر-نیمه خالی برنامه جدیدی است از ⁦ فهیمه خضر حیدری که در آن هر هفته، مشاوران راه‌کارهایی برای روبه‌رو شدن با اضطراب‌های زندگی روزمره به شما می‌دهند.

نیمه پر، نیمه خالی، قسمت پانزدهم: دوستی
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت چهاردهم: تراجنسیتی بودن
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت سیزدهم: اعتماد به نفس
!نیمه پر، نیمه خالی، قسمت دوازدهم: رکاب بزن زن
برنامه رادیویی نیمه پر، نیمه خالی، قسمت یازدهم: سن‌هراسی
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت دهم: چاق و لاغرستیزی
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت نهم: نژادپرستی در جامعه ایرانی
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت هشتم: غیرت مردانه نشانه عشق نیست
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت هفتم: ایرانیان مهاجر و هراس از آزادی
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت ششم: بار عاطفی به نام قهر
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت پنجم: زندگی با معلولیت
نیمه پر، نیمه خالی، قسمت چهارم: دنیای بدونِ بغل

پادکست‌ها