عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی: رفتارهای ضداجتماعی مردان در حوزه ترافیک سه برابر زنان است

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

حمید سوری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، به خبرگزاری ایرنا گفت نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتارهای ضداجتماعی در حوزه ترافیک در مردان حدود سه برابر بیشتر از زنان است.

او افزود آنچه در ترافیک مشاهده می کنیم اکثرا نتیجه رفتارهای ضداجتماعی و محیط ناایمن است.

اخبار
پنجره
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید