مقام سازمان بسیج: تا کسی امام جماعت نشود نمی‌تواند درد آنها را درک کند

۱۴۰۰/۱۰/۱

محمود محمدی شاهرودی، جانشین مسئول نمایندگی خامنه‌ای در سازمان بسیج، با بیان اینکه باید در تمدن نوین اسلامی محوریت با مسجد باشد گفت: «تا کسی امام جماعت نشده باشد، درد امام جماعت را نمی‌تواند درک کند.»

او افزود ما بیشترین ابزار فرهنگی را داریم اما شاهد کار فرهنگی موفقی نیستیم

چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید