رقص – جاده ابریشم

در مجموعه‌ی رقص به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنیم و با رقص سنتی و محلی آن مناطق آشنا می‌شویم. در این فصل از مجموعه رقص به نقاط مختلف جاده ابریشم سفر می‌کنیم.

قسمت‌ها

رقص-جاده ابریشم - قسمت دهم
رقص-جاده ابریشم - قسمت نهم
رقص-جاده ابریشم - قسمت هشتم
رقص-جاده ابریشم - قسمت هفتم
رقص-جاده ابریشم - قسمت ششم
رقص-جاده ابریشم - قسمت پنجم
رقص-جاده ابریشم - قسمت چهارم
رقص-جاده ابریشم - قسمت سوم
رقص-جاده ابریشم - قسمت دوم
رقص-جاده ابریشم - قسمت اول