مستند - شوروی، امپراتوری فروریخته

دلیل فروپاشی شوروی که زمانی یکی از دو ابرقدرت روی کره زمین محسوب می‌شد، چه بود؟ آیا شوروی مسابقه با غرب را به خاطر رکود در نوک هرم قدرت و امتناع از درک واقعیت‌های روی زمین باخت؟