شاهزاده رضا پهلوی: جسم نزار فرهاد میثمی نماد دیگری از ظلم بی‌کران رژیم اسلامی است

جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

شاهزاده رضا پهلوی گفت: جسم نزار فرهاد میثمی نماد دیگری از ظلم بی‌کران رژیم اسلامی است. او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند؛ ایرانی که در آن هیچ‌کس به دلیل باور و اظهارنظر زندانی و مجبور به اعتصاب غذا نشود. ایمان دارم، این روزگار تلخ‌تر از زهر می‌گذرد.

خبر
میراث ناملموس
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید