معاون قوه‌قضاییه: پیشنهاد دادیم سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود

۱۴۰۱/۴/۲۶

صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم، گفت:پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع ورشکستگان» تشکیل شود تا از طریق این سامانه بتوان به همه پرونده‌های ورشکستگی اشراف داشته باشیم

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید