توماج صالحی، خواننده اعتراضی با قید وثیقه آزاد شد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸