شمارش آرا در انتخابات پاکستان که به کندی در حال انجام است

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰