صبری صیدم، عضو شورای رهبری جنبش فتح: اوضاع به شدت وخیم است

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵