مقام جمهوری‌اسلامی از قول شفاهی و مشروط طالبان برای رساندن حقابه ایران از هیرمند خبر داد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱