ارزیابی آسیه امینی، از حرکت اعتراضی سپیده قلیان،فعال مدنی پس از آزادی از زندان