آخرین روز نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن؛ هشدار درباره بحران کتاب فارسی