حمایت زندانیان سیاسی از حقوق شهروندی و اجتماعی جامعه بهائیان

۱۰ زندانی سیاسی زن در نامه‌ای از اوین بر حمایت خود از حقوق شهروندی جامعه بهاییان ایران تاکید کردند. امضاکنندگان تاکید کردند تا پایان رنج مضاعف بهائیان ایران، کنارشان می‌ایستند. گفت‌وگو با وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی از سیدنی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸