قطر از توافق اسرائیل با طرح صلح خبر داد

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴