تظاهرات ضد راست افراطی در فرانسه

احزاب چپ، سندیکاهای فرانسوی و سازمان‌های فعال در مقابله با نژاد پرستی امروز در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه راهپیمایی کرده‌اند. همچنین نگرانی از پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات زود هنگام مجلس ملی اعتراضاتی را در سراسر فرانسه به همراه داشته است. نیلوفر پورابراهیم گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶