اعتصاب کارکنان خطوط هوایی در آلمان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸