پایان روز اول نشست تغییرات اقلیمی در دبی

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰