گروسی: در خصوص مسائل پادمانی هیچ پیشرفتی میان آژانس اتمی و ایران وجود ندارد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴