بخشی از قرائت پیام نرگس محمدی در مراسم اهدای نوبل صلح توسط کیانا، فرزندش

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹