اهمیت ماموریت اتحادیه اروپا برای تامین امنیت در دریای سرخ برای ایتالیا

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰