کالیبر۳: مکانی برای خرید اسلحه و آموزش شهروندان برای حمل اسلحه در اسراییل

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲