مولدسازی اموال دولت؛ وقتی چوپان، خودش به گرگ‌ها دستور حمله داد