بازتاب انتخابات در ایران و نحوه مشارکت مردم در آن در رسانه‌های آلمان

انتخابات در ایران و نحوه مشارکت مردم در آن در رسانه‌های آلمان بازتاب داشته است.زود دویچه زایتونگ با اشاره به اینکه مردم ایران از وضعیت ناراضی هستند می‌نویسد: در جمهوری اسلامی رئیس جمهور بیشتر شبیه نخست وزیر است. احمد صمدی، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱