محتوای فراگیر

در عصر فناوری که رسانه‌های اجتماعی نقش محوری در توزیع اطلاعات ایفا می‌کنند درک پدیده‌ای با عنوان «محتوای وایرال» اهمیت دارد. شناخت عوامل موثر بر پخش فراگیر محتوا و سوگیری حاکمیت نسبت به این پدیده موضوع این مستند است.