مستند کوتاه - آخرین شاه

گروهی ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان را پدر دموکراسی در این کشور می‌نامند و گروهی دیگر او را حاکمی خوش‌گذران می‌خوانند. هرچه بود پایان چهار دهه سلطنت ظاهرشاه، آغازی شد بر ناآرامی، کودتا، جنگ داخلی و حمله‌ی خارجی در افغانستان. ناآرامی‌هایی که تا امروز ادامه دارد. این مستند کوتاه نگاهی دارد به دوران سلطنت محمدظاهرشاه