تار و پود - فصل اول

تار و پود - فصل اول

تار و پود، مجموعه گفت‌وگوی آزاد در مورد ایران است. مهمانان که عمدتا جوانان و چهره‌های کمتر شناخته شده هستند، در هر قسمت درباره موضوعی مرتبط با گذشته، حال و آینده ایران گفت‌وگو می کنند.

قسمت‌ها

تار و پود - قسمت سیزدهم
تار و پود - قسمت دوازدهم
تار و پود - قسمت یازدهم
تار و پود - قسمت دهم
تار و پود - قسمت نهم
تار و پود - قسمت هشتم
تار و پود - قسمت هفتم
تار و پود - قسمت ششم
تار و پود - قسمت پنجم
تار و پود - قسمت چهارم
تار و پود - قسمت سوم
تار و پود - قسمت دوم