مستند کوتاه - سالوادور دالی

دالی، هنرمند نابغه‌ی سوررئالیستی که همیشه در مرکز توجه بود، اما رابطه‌ نزدیکش با دیکتاتوری مانند ژنرال فرانکو باعث رنجش دوستانش بود. با این حال آثارش ماندگار شد و نامش با هنر مدرن گره خورد.