مستند کوتاه: سایه‌ی فتوا

سه دهه پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده‌ی هندی-بریتانیایی توسط آیت‌الله خمینی، همچنان این فتوا محل بحث است. فتوایی که از دوران قرون وسطی بی‌سابقه بود، روابط ایران و غرب را تحت تاثیر قرار داد و به افراطی‌گرایی در جهان دامن زد.