مردم معمولی - آفریقا

قسمت‌ها

مردم معمولی - مردی در زنجیر
مردم معمولی - جادوگر دهکده
مردم معمولی - چند همسری
مردم معمولی - جشن بکارت
مردم معمولی - کتابخانه سیار
مردم معمولی - صف ختنه