مستند کوتاه - ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

پس از جنگ جهانی اول برخی کشورها با تاسیس جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد برای دستیابی به صلح جهانی تلاش کردند. ایران از نخستین اعضای این نهادهای بین‌المللی در پی استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها بوده‌ است.