مستند کوتاه - از سرخ تا سیاه

نگاهی به انقلاب سیاه موسولینی در ایتالیا و تاثیرش در جنگ جهانی دوم