هراس از پیکرها

جمهوری اسلامی در عمر بیش از چهاردهه‌ای خود همیشه از پیکر مردگان در هراس بوده است. این هراس از مردگان ابعادی متفاوت داشته، اما یک هدف را دنبال می کند: پنهان‌کردن آن‌چه که واقعیت در روی داده است.