مستند کوتاه - احمد شاه مسعود

احمدشاه مسعود بیشتر عمر خود را در راه آزادی افغانستان سپری کرد و با دیپلماسی برای صلح در کشورش تلاش می‌کرد. او هشدار می‌داد که جنگ با القاعده و طالبان به افغانستان محدود نمی‌ماند و دنیا را خواهد گرفت.