رنگ زندگی - آسیای میانه

در این فصل از رنگ زندگی همراه با علیرضا میراسدالله به آسیای میانه سفر می‌کنیم و با مردم و این منطقه و فرهنگ و سنت‌هایشان آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

رنگ زندگی - پرنده‌باز
رنگ زندگی - ساز کهن
رنگ زندگی - در حوالی سمرقند
رنگ زندگی - در حوالی بخارا
رنگ زندگی - حماسه ماناس
رنگ زندگی - خونه عسل خانم
رنگ زندگی - ناخدای بی‌دریا
رنگ زندگی - مسابقات عشایر
رنگ زندگی - عروس‌دزدی
رنگ زندگی - هفت جد