عضو شورای شهر تهران: بازار تهران ناایمن است و هیچ موقع هم ایمن نمی‌شود

۱۴۰۱/۴/۱۹

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به معابر بسیار تنگ و تاسیسات فرسوده داخل بازار تهران گفت: «بازار تهران ناایمن است و هیچ موقع هم ایمن نمی‌شود.»
او افزود: «با توجه به وضعیت این بازار، فقط می‌توانیم خودمان را برای زمانی آماده کنیم که اتفاقی بیفتد و زودتر مقابله کنیم.»

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید