وزارت علوم: جمعیت دانشجویان کشور با کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری مواجه شده است

۱۴۰۰/۹/۱۸

رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تایید کاهش تعداد دانشجویان کشور گفت: یک دوره‌ای پیک نیازهای آموزشی ما بود و تعداد دانشجویان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ نفر افزایش یافت ولی در حال حاضر در سرازیری پیک هستیم و تعداد دانشجویان به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است

اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید