حسن درویشیان، رییس سابق اداره بازرسی خراسان، به ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیسی منصوب شد

۱۴۰۰/۸/۱۲

حسن درویشیان با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور و نماینده ویژه او در مبارزه با فساد منصوب شد.

رئیسی دو سال پیش درویشیان را از بازرسی خراسان به قوه قضاییه آورده و او را به ریاست سازمان بازرسی منصوب کرد.

انسان، زمین، فردا
تیتر اول
در کارگه هنرمندی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید