حماس جدا از اخوان المسلمین نیست و مبارزه با آن باید در چند گام صورت بگیرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱