اختصاصی: صیاد خدایی مسئول ضربه به اسرائیلی‌ها در نقاط مختلف جهان بود