عرفان ثابتی:وریا غفوری چون صدای مردم ایران است،نه تنها به تیم ملی دعوت نمی‌شود،بلکه تصویر او را هم حذف می‌کنند