انگشتان دست یک زندانی در زندان قم به اتهام سرقت پنج گوسفند قطع شد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹