ارزیابی عبدالرضا احمدی، عضو گروه دانش آموختگان لیبرال ایران از ادامه اعتراض ضدحکومتی در ایران